Khai Giảng Lớp Triết Dịch Trung Đẳng của DLVN

  1.  CON NGƯỜI  (Theo Quan Điểm Dịch Lý).
  2.  SỰ ĐẶT TÊN – SỰ ĐỊNH DANH  (TRÍ TRI CƠ CẤU: TƯỢNG HÌNH HÀI THANH).
  3.   Bài Đọc Thêm: SỰ LỢI ÍCH CỦA TRÍ TRI CƠ CẤU.
  4.  LÝ TRÍ  (Theo Quan Điểm Dịch Lý).
  5.  Ý NIỆM VỀ DỊCH LÝ  (hay TẠI SAO CÓ BIẾN HÓA).
  6.  GIẢI THÍCH LUẬT VŨ TRỤ.                                                  
  7.  HẬU THIÊN LUẬN TIÊN THIÊN.                                                                                       
  8.  LÝ THÀNH.                                                                             
  9.  TIÊN HẬU THIÊN TRÍ TRI Ý.
  10.  GIÁ TRỊ CỦA TRÍ TRI Ý TIÊN HẬU THIÊN.
Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải.
Liên hệ: 098.289.2086 hoặc 090.3030.250 (gặp Thầy Thanh Hải)