Âm Dương Lý Số Archives - Website Vũ Trụ Ngữ - Tài Liệu Dịch Lý Việt Nam

Menu

Âm Dương Lý Số

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 01. Kiền Dĩ Dị Tri Khôn Dĩ Giản Năng

1. Tiền nhân có câu: Kiền dĩ dị tri, Khôn dĩ giản năng, nghĩa là: Đức của Kiền nó thể hiện cái Tánh để thấy biết sáng tỏ, hiển hiện,...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 02. Đức Tánh của THẦN THÔNG-TRI và THẦN TRI-HÓA

1. Những Đức Tánh này được và bị chúng tôi định ý nghĩa, lý giải về căn gốc và qui luật của nó khá đầy đủ trong quyển Văn Minh...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 03. Chỉ Có Âm-Dương VÔ-TOÀN-VÔ

1. Kể từ Siêu Siêu Nhiên tiến đến Siêu Nhiên rồi tiến đến Hiển Nhiên… Chuyện ấy tất nhiên và dĩ nhiên như vậy rồi cũng không thể sửa đổi...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 04. Phương Pháp để Tiến Bộ Trên Bước Đường Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý Là mục tiêu tối hậu của Dịch học sĩ. Muốn được vậy, nhất định phải có phương pháp (bí phép). Phương pháp là...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 05. Phép Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Tự mình có tham dự, có chứng kiến và liền phải ghi nhớ câu chuyện ấy. * Tốt nhất là phải ghi vội vắn tắt câu chuyện vào sổ...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 06. Phép Tắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

01. Đây là phép chúng ta dùng xài: Thần vô Phương, Dịch vô Thể 02. Muốn vậy, chúng ta phải am tường số thứ tự có tính chất triết lý...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 07. Phương Pháp và Điều Kiện để Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Phải hiểu thật rõ, thật đúng cái lý lẽ của Lý Ý tượng Dịch. Ví dụ: khi ta thấy lu gạo lưng lửng chưa đầy… nếu là Tiểu Súc,...

ÂM DƯƠNG LÝ SỐ _ 08. Mười Tám Điều Tâm Niệm về Tất Pháp Lý Đoán Số Học Biến Thông

1. Điều kiện tiên quyết: Đức Vô Tư Âm Dương Trí Tri, Ý Vô Toàn Vô là Đức Thần Minh Thần Thức, gọi tắt là Đức Vô Tư. Phải có...

Dịch Lý Việt Nam – Hướng Dẫn Bởi Thầy Thanh Hải!