1. Những Đức Tánh này được và bị chúng tôi định ý nghĩa, lý giải về căn gốc và qui luật của nó khá đầy đủ trong quyển Văn Minh Dịch Lý Việt Nam tập I. Ở quyển này, nhằm giúp cho các bạn sống động hòa nhịp cùng với nó.

2. Đã biết rằng:
Thần ở khắp mọi nơi và Thần làm tất cả mọi việc… Dịch học sĩ nào cũng hiểu biết rất rõ Đức Thần là Đức Tánh Biết Biến Hóa, hóa ra…

Thường nhân, thời nên giữ chữ Thần dùng để ám chỉ mọi Âm Dương nảy sinh, bất kể đâu đâu, lúc nào? Ra sao? Đối với lỗ tai thịt, trí cần phải đề cập đến những danh từ: Nhiên sinh, phản xạ, phản ứng tự nhiên, tất nhiên, dĩ nhiên, bỗng nhiên, ngạc nhiên, hạo nhiên, … Đó là đặc tính của Thần Thân-Xác.

3. Hơn nữa trong quá trình lịch sử Thần Trí Học, loài người đã đặt tên cho Thần Thông-Tri, Thần Tri-Hóa từ lâu rồi. Tiền nhân đã diễn giảng rõ ràng rằng: lúc mà Thần hoạt động thu phóng thời được gọi danh là: Giác, như tri giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, cảm giác,… đủ thứ giác, lung tung giác,… khảo sát hoài không hết… hôm nay, chúng tôi xét lại điều này:

Nó vừa lu mờ lý học, vừa hỗn loạn rối nùi về khoa Thần học… dễ dàng dẫn đến mê tín dị đoan. Song, suy cho cùng, xét cho cạn, thời việc này lại rất cần phải có… vì nó chính thị là nấc thang để học tập cho người nào tìm hiểu về Âm Dương Lý Vô Hữu đời đời.

4. Kỷ nguyên Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý hay Vũ-Trụ-Đạo Kỷ-nguyên Liên-Hành-Tinh, kỳ này, trong vận hội này đã nêu 64 lý tính siêu hiển nhiên xem ra cũng tạm đủ làm nền tảng căn bản siêu siêu đến hiển siêu cho khoa học Thần trí tức cũng khá tạm đầy đủ cho Đức Tánh của các Đức Thần, tạm đủ cho Văn Minh Tinh Thần Vật Chất và quá đủ cho Văn Minh Vật Chất Tinh Thần (Đạo lý Khoa học và Khoa học Đạo lý).

Nó gồm 64 danh lý như: Không Hoàn Toàn Không Cực, Vô cực, Âm Dương siêu hiển hiển siêu, Âm Dương vô hữu hữu vô, Âm Dương tĩnh động, động tĩnh, Âm Dương tiêu trưởng, trưởng tiêu, Âm Dương biến hóa hóa thành và hóa thành biết hóa, Âm Dương đức tính, tính lý, bộ mặt mới, tuần tự trật tự đệ nhiên sinh, … được và bị thu vén làm thành một hồn nhiên, đại diện cho một nhiên sinh tĩnh động trong Vũ trụ vô hữu, trong đó con người quây quần với nhau và với muôn sự, vật, việc, mãi mãi như vậy (Trời đời người).

Chúng luôn luôn sống động cực kỳ linh động quây quần với nhau. Nhiên sinh sinh khắc lẫn nhau xoay vần với nhau mãi mãi, chưa đình nghỉ động tĩnh (xem phần Khoa Thiên Nhiên Xã Hội).

Có lẽ, ta không còn đủ thì giờ để làm sáng tỏ thêm về Nhiên sinh khắc học, nhưng, với khoa nhân bản học mà ta vội vã trao cho các cao đồ, thời ta hoàn toàn hy vọng ở các cao đồ chánh tông của ta đủ sức làm sáng tỏ vấn đề này cho đàn hậu tiến Việt Nam trước tiên, kế đến cho
cả nhân loại hậu thế, ta đã hoàn tất Thiên Nhiên Xã Hội Học xong rồi đã in thành sách Phân Khoa Thiên Nhiên Xã Hội Học còn phần Nhân bản học thuộc Phân Khoa Chính Trị Liên Hành Tinh, phải chờ cơ duyên của dân tộc.

5. Trở lại bài này ta cốt ý nói về Đức Tánh của Thần Thông TriThần Tri Hóa tức nói về Âm Dương Vô-Toàn–Vô biến hóa linh động, mầu nhiệm, huyền diệu khắp mọi nơi trong mọi tĩnh động động tĩnh.

Kỷ nguyên Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý Thức:

  • Nói vấn đề: trước khi chưa có Luật Tạo Lập Vũ Trụ Vô Hữu cho nên phải nói Âm-Dương Vô-Toàn-Vô là tiên quyết.
  • Khởi đầu có Luật Tạo Lập Vũ Trụ Vô Hữu trong phạm vi mờ tỏ tối sáng của Siêu nhiên Lực Trí Tri, Ý tức khởi đầu về cái lý lẽ có nguồn gốc của tối sáng. Cho nên, phải đặt tên cho nó là Đức Thần-Minh Thần-Thức.
  • Trí-Tri-Ý giao du liên hệ, liên tỉ, biến hóa một cách thần sầu quỷ khốc, trải qua nhiều lĩnh vực Âm-Dương Trời-biển Tình-Ý, thời nó được và bị đặt tên: Thần Thông-Tri, mà hễ Thần Thông-Tri thời liền lập tức, tức khắc, bất chấp không thời gian nó liền trở thành Thần Tri- Hóa cũng một chính nó đó thôi tức là Âm Dương: Trí-Tri-Ý Đồng-Nhi-Dị (trong tự chính nó).
  • Trí Tri, Ý lực mờ tỏ biến hóa thông khắp nơi, bất chấp không thời gian, được và bị gọi danh là: Thần Hoạt-Biến, nó chuyên hoạt động đi về chuyên nhất.
  • Biến hóa thành Âm Dương Dương Âm, nên danh gọi là Trí-Tri-Ý Thức Siêu Hiển Hiển Siêu.
  • Gồm tất cả mọi biến hóa hóa thành Siêu Hiển Hiển Siêu trong Vũ Trụ Vô Hữu, nó phải xứng danh Tiên-Hậu Thiên Trí-Tri-Ý Thức.

Rằng: bất kể siêu hình hay hữu hình, nếu có biết hóa ra, biết trở nên thế này thế nọ, thế kia, thời đó là sự chứng minh hùng hồn nhất: Đã, đang và sẽ mãi mãi chỉ là Hiển Siêu Siêu Hiển Đức Tánh Trí-Tri-Ý.

6. Con người đã, đang sẵn có Đức Tánh Trí Tri, Ý Siêu Hiển Hiển Siêu. Vậy, một con người hay là một thứ giống gì thời cũng chỉ là đơn vị một Âm Dương biết Biến Hóa Hóa Thành đang trực ngự trong Vũ Trụ Vô Hữu (tất nhiên trong đó có con người). Vậy làm sao còn chối cãi được sự kiện hiện hữu tuyệt đối của Đức Tánh biết Biến Hóa Hóa Thành, rõ ràng chúng ta không còn chối cãi nữa về Đức Tánh Trí-Tri-Ý, chỉ còn lại vấn đề Trí-Tri-Ý Tiên Hậu, tĩnh động, mờ tỏ, thu phóng sao đó mà thôi. Nhưng, Văn Minh Dịch Lý Việt Nam đã cho ra đời Phân Khoa Chiết Tính Tình Ý (phân khoa Văn Lý Học) để xác định về Trí-Tri-Ý tĩnh động. Cho dù nó có linh động tới đâu, Thần cũng không làm sao thoát khỏi Luật Cấu Tạo Hóa Thành (tạo hóa Thượng Đế) tức Âm Dương Vô Toàn Vô, tức Vô-Cực Đức-Tánh đó vậy.

Dịch Lý Sĩ XUÂN PHONG

Biên Soạn CAO THANH