Khai Giảng Lớp Thiên Nhiên Xã Hội Học

  1. Nhu Cầu Âm Dương – Tính Lý Đương Nhiên.
  2. Dòng Sinh Tồn Của Vũ Trụ Vô Hữu.
  3. Ứng Dụng Triết Lý Ngũ Hành vào Thiên Nhiên Xã Hội Học
  4. Ngũ Hành Sinh Khắc – Lý Quân Bình Sinh Hóa.
  5. Ngũ Thần.
  6. Lý Thành Trong Giai Đoạn.
  7. Ứng Dụng: Thời Cơ – Thiên Cơ – Nhân Cơ Đúng Thời Lúc.
  8. Nhân Bản.
  9. Động Tĩnh – Tĩnh Động. Cương Nhu – Tiến Thoái.
Giảng viên Dịch Lý Việt Nam: Thanh Hải.
Liên hệ: 098.289.2086 hoặc 090.3030.250 (gặp Thầy Thanh Hải)