THIÊN DIỆN NGĂN CHE HIỂN LỘ BÁO TIN

của Huyền Chi

072516_0211_NGHACA6456.png 072516_0211_NGHACA6426.png 072516_0211_NGHACA6434.png
THUẦN CẤN GIẢI TIỆM

Chúng tôi hẹn chờ nhau tại một rạp hát nọ để cùng đi đến nhà Ông bạn.

Lòng muốn biết: Có bạn đến chưa? Nếu đến rồi thì đang đứng hay ngồi ở chỗ hẹn?

Thiên diện Chánh đang động: Thuần Cấn

Thuần Cấn là Ngăn Che, được Biến dịch là Ngưng Nghỉ

– Nếu xe chạy                          – Ngừng lại chờ

– Nếu ngừng lại                      – Đứng ở đâu đó chờ

– Nếu đứng                             – Ngồi chờ

(Xét Tình lý nơi chốn: Phía ngoài rạp hát, thì không bao giờ có nằm chờ)

Vậy Thuần Cấn đang động: Có đến rồi.

Đến lâu hay mau? Thuần Cấn đang Động hào 5: Lâu.

Xét Tình lý đến lâu: Đến chờ lâu ắt phải ngồi.

Vậy nên tôi Phát Ý: Đang ngồi chờ.

Ngồi chờ ở đâu? Tình lý nhà hát: Có phía cửa đóng. Giải là lối ra vào.

Nhưng ngồi chờ nơi có bán đồ giải khát hay ngồi chỗ nào?

Tiệm: Tại bực thềm, ngạch cửa.

Kiểm soát lại: Khi tôi đến rạp hát thì thấy quả nhiên, bạn tôi đang ngồi chờ ở nơi bậc thềm. Lúc cửa đang đóng kín, trước rạp hát nọ.