XII. Lời Kết

Tóm lại muôn vật đều Quy về Âm dương Nhứt lý nhưng vì người đời chân thật, chất phác quá nhiều không Suy lý được. Cớ sự thiên hạ như vậy, nó đã thúc đẩy cho Tài liệu Tiên Thiên Triết Lý và Lý Số Học này góp mặt với thời đại.

Đã đành là Lý học chớ không phải số học, nhưng có Số lý mới tạo được hoàn cảnh đưa người về đến Lý học.

Lý thì vô hình mà lại là tất cả mọi bóng dáng, Lý là không tên mà lại ở trong tất cả mọi tên, Lý là vô số mà lại là mọi số. Chớ nếu Lý mà chẳng có Số lý, bóng dáng, tên tự thì hóa ra Đạo của biển cả, vũ trụ không có cửa để mà vào sao? (không có pháp sao?) Đạo người ở trong đó sao lại không có pháp?

Nên biết trong Tập tài liệu này chỉ đưa ra duy có Động Tĩnh Công Thức Toán Pháp là cánh cửa xem chừng như đã được đa số bước vào, đó là tại Vận hội Dịch lý Thời nhân chớ chẳng có gì lạ, khi Quá Thời sẽ biến cách.

Vả lại giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, thế, vận, hội, nguyên cũng chỉ ở như cái vòng tròn nhỏ của một ngày có 12 giờ (Tý, Sửu…) là vấn đề không gian, thời gian lẫn lộn ở trong.

Ví dụ: Ta liệt nguyên, hội, vận đã qua vào không gian thì ở một thế thuộc thời gian. Hoặc lúc chưa có lịch số thuộc không gian thì lịch số thuộc thời gian. Hoặc nhỏ lại giờ, phút, giây là không gian thì vô giây là thời gian.

Đó là vấn đề gần tới chỗ siêu nhiên, nó cũng gần giống như vấn đề siêu thanh và ánh sáng. Vậy đâu có phải số mấy nhất định. Ai gán số lên trên bóng dáng, quái tượng, dịch tượng ấy chỉ là ý muốn nói Lý đó có hình bóng đó. Nhưng một hình bóng dịch tượng là tất cả mọi hình bóng, vậy thì mỗi một hình bóng là có số lý riêng của nó vậy.

Thiện học giả nên hiểu rõ điều đó kẻo nhầm lẫn như số số học hoặc tượng số học. Ở khoa lý số chỉ mượn dịch tượng để nói lý, mượn số lý để tường trình về thứ tự.

Vậy Dịch lý là từ Manh nha động trong Hoàn toàn tĩnh, từ lúc Chưa tạo lập vũ trụ, Chưa có trời đất và đến nay vẫn y có một Luật tuần tự và trật tự, người đời có thể tham khảo ở Phạm vi loài người thuộc hậu thiên, hãy cứ theo quái nghĩa mà Suy lý thì đạt được lý chẳng sai.

Lời trần thiết: Vì rất nghèo nàn phương tiện ấn loát, nên phần đầy đủ của chân lý học cũng như các bí quyết về tiên tri, tiên giác còn rất nhiều, sẽ được từ từ ấn hành theo khả năng của Hội. Còn bạn nào gấp muốn tìm hiểu và cần tài liệu về Dịch Lý Việt Nam, kính mời đến Việt Nam Dịch Lý Hội Saigon 457/96 Lê Văn Duyệt (Hòa Hưng) quận 10.