Theo thông lệ hằng năm, chúng tôi có viết Khai Bút Đầu Xuân để Thực tập Ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào đời sống xã hội thường nhật. Người học Dịch Lý Việt Nam nào cũng nhớ rằng:

Trên đây chỉ là một số Biến thông các Danh Được Lý với xã hội loài người vào Không-Thời-Lúc hiện nay mà thôi. Người học Dịch nào cũng nên trải qua những bài thực tập tương tự – trên bước đường Tu Học DLVN của mình vậy.

Còn Biến thông 01 Dịch tượng thì Biến thông hoài cũng không hết được. Trong 01 phạm vi nào đó thì Ý Dịch tượng có nghĩa là 01 Danh từ, 01 tên gọi gì đó. Còn Dịch không là gì cả, mà Dịch là tất cả.

Theo quan điểm của DLVN thì: Khi Đoán Định phải có Phạm Vi Tình Lý. Không có Phạm Vi Tình Lý thì Đoán Định không thể chính xác được và quan trọng nhất là: phải Động – có Động mới chiêm.